Týmto súhlasom nám dávate možnosť zasielať vám novinky formou newslettera na Váš e-mail.
Newsletter obsahuje spravidla informácie o novinkách a akciách internetového obchodu Klbkošopa.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Zakliknutím zaškrtávacieho políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním
mojich osobných údajov v rozsahu mojich bežných osobných údajov, t.j. v rozsahu e-mailová adresa
spoločnosťou K2TOG s. r. o. so sídlom Jilemnického 14, 900 31 Stupava, IČO: 52947700, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 146076/B
(ďalej len „Spoločnosť“) ako prevádzkovateľom.

Spoločnosť na základe tohto súhlasu môže spracúvať moje vyššie uvedené osobné údaje ako dotknutej
osoby za účelom zasielania noviniek formou newslettera . Moje osobné údaje bude Spoločnosť za
týmto účelom spracúvať a uschovávať až do momentu, kým ho neodvolám.
Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať prostredníctvom tlačidla v newslettri, mailom alebo telefonicky.

Bol som riadne poučený a beriem dané na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov
môžem svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov samostatne vyjadriť iba v prípade, že som
dovŕšil(a) vek 16 rokov. V opačnom prípade, t.j. v prípad osoby mladšej ako 16 rokov, je potrebný
súhlas jej zákonného zástupcu. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť elektronicky, ale je
potrebné kontaktovať prevádzkovateľa na e-mailovej adrese ahoj@klbkoshopa.eu.

Zakliknutím zaškrtávacieho políčka tak zároveň potvrdzujem, že som dovŕšil(a) vek 16 rokov.

Informácie

Prevádzkovateľom osobných údajov je Spoločnosť, t.j. spoločnosť K2TOG s. r. o. so sídlom Jilemnického 14, 900 31 Stupava, IČO: 52947700, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 146076/B.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyššie uvedený súhlas so spracúvaním osobných
údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej
len „GDPR“).

Dotknutá osoba má právo svoj súhlas neudeliť resp. kedykoľvek odvolať, informovaním Spoločnosti
na e-mailovú adresu ahoj@klbkoshopa.eu alebo písomne zaslaním listu na adresu sídla Spoločnosti
uvedením hesla „ochrana osobných údajov“, a to bez akýchkoľvek právnych následkov.

Zároveň možnosť odvolať súhlas obsahuje každý newsletter zasialený na e-mailovú adresu dotknutej osoby.
V prípade odvolania súhlasu prevádzkovateľ dotknutú osobu z mailing listu vyradí.

Spoločnosť získava osobné údaje najmä priamo od dotknutej osoby a neprenáša ich do tretích krajín
alebo iných medzinárodných organizácií a ani nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie
vrátane profilovania. Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby žiadnym ďalším príjemcom
neposkytuje.

Dotknutá osoba má v oblasti ochrany jeho osobných údajov voči prevádzkovateľovi právo na prístup k
osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na opravu (čl. 16 GDPR), právo na vymazanie (čl. 17 GDPR),
právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR), právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR), právo
namietať (čl. 21 GDPR), právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2015 Z.z. o
ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba sa môže obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na emailovú adresu ahoj@klbkoshopa.eu, písomne na adresu sídla Spoločnosti, prípadne na kontaktné telefónne čísla Spoločnosti.